KARAHI

Maghaz / Chanp

PKRs2000.00

Maghaz / Chanp (Per Serving)...

Tatatak Gurrda / Kapoora ...

Kofta Afghani

PKRs1250.00

Kofta Afghani (Beef) ...

Qorma Gosht

PKRs1300.00

Qorma Gosht (Beef) ...

Kebab Karahi

PKRs1800.00

Kebab Karahi (Beef) ...

Mutton Karahi

PKRs4140.00

Mutton Karahi (Full) ...

Chicken Karahi

PKRs2600.00

Chicken Karahi (Full) ...