KARAHI

Maghaz / Chanp

PKRs1760.00

Maghaz / Chanp (Per Serving)...

Tatatak Gurrda / Kapoora ...

Kofta Afghani

PKRs1050.00

Kofta Afghani (Beef) ...

Qorma Gosht

PKRs1100.00

Qorma Gosht (Beef) ...

Kebab Karahi

PKRs1550.00

Kebab Karahi (Beef) ...

Mutton Karahi

PKRs3600.00

Mutton Karahi (Full) ...

Chicken Karahi

PKRs2260.00

Chicken Karahi (Full) ...