KARAHI

Maghaz / Chanp

PKRs1560.00

Maghaz / Chanp (Per Serving)...

Tatatak Gurrda / Kapoora ...

Kofta Afghani

PKRs940.00

Kofta Afghani (Beef) ...

Qorma Gosht

PKRs1010.00

Qorma Gosht (Beef) ...

Kebab Karahi

PKRs1400.00

Kebab Karahi (Beef) ...

Mutton Karahi

PKRs3360.00

Mutton Karahi (Full) ...

Chicken Karahi

PKRs2020.00

Chicken Karahi (Full) ...